Complexos NPK

Un dels avantatges dels adobs líquids NPK és que poden ser personalitzats segons el sòl, la collita anterior, o la sembra a realitzar. L’equip tècnic de CUPASA dissenya un tipus de fertilitzant adaptat a cada tipus d’explotació i a les necessitats de cada cultiu.
Complexos NPK
Complexos NPK